بانک محور

اقتصاد-بانک-محوراقتصاد-بانک-محور

بررسی اقتصاد ایران

بررسی اقتصاد ایران نظام مالی کشور ها به صورت کلی به دو دسته نظام بانک محور و نظام بازار محور تقسیم می‌گردد. در نظامی که محوریت بانک ها هستند، بانک‌ها ... ادامه مطلب