تهاتر مصالح ساختمانی

انواع تهاتر

انواع تهاتر: تهاتر مصالح ساختمانی یکی از رایج ترین انواع تهاتر در صنعت ساختمان تهاتر مصالح ساختمانی میباشد.در اینجا فرد در ازای  تامین مصالح ساختمانی با توافق طرفین تعدادی واحد ... ادامه مطلب