سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی و محیط زیست

سیستم HSE

HSE این عبارت مخفف شده Health, Safety and Environment  به معنای سلامت(بهداشت)، ایمنی و محیط زیست است. سیستم HSE ابزار مدیریتی است که در واقع در جهت بهبود ایمنی در ... ادامه مطلب