طرح تفصیلی

طرح جامع،تفصیلی،هادی

بر طبق مقررات و قوانین تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن،از طرح های مهم در توسعه،برنامه ریزی و مدیریت شهری و ... ادامه مطلب