قاراداد ساخت و ساز

قرارداد مشارکت

قرارداد DBFOM

همانطور که در مقالات گذشته اشاره کردیم قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی تحت عنوان قراردادهای PPP  مورداستقبال بسیاری از دولت ها و شرکت های خصوصی بزرگ قرار گرفته است.بر طبق ... ادامه مطلب