قرارداد بیع متقابل

قرارداد Buy Back

قرارداد بای بک یا بیع متقابل چیست؟ بر اساس این قرارداد سرمایه‌‌گذار خارجی،مسئولیت تامین تجهیزات و بودجه مورد نیاز یک پروژه را بر عهده ‌می‌گیرد.در واقع سرمایه گذار خارجی با ... ادامه مطلب