لجستیک

زنجیره تامین و لجستیک

لجستیک برای آشنایی با مفهوم لجستیک ابتدا لازم است با مفهوم زنجیره تامین آشنایی پیدا کنیم. منظور از زنجیره تامین،شبکه ای بین یک شرکت و تأمین کنندگان آن برای تولید ... ادامه مطلب