مجوز تغییر کاربری

تغییر کاربری اراضی

تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و مشکلات ناشی از آن،حفظ اراضی باغها و کشاورزی از مهم‌ترین رویکردهای دولت می‌باشد.با خارج شدن هر قطعه ... ادامه مطلب