کمیسیون ماده 99

ساخت و ساز خارج از حریم

ساخت و ساز خارج از حریم بر اساس قوانین شهرداری‌ها مکلفند تعیین حدود حریم را انجام داده و نقشه جامع شهرسازی را با توجه به توسعه احتمالی شهر تهیه کنند. ... ادامه مطلب